Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť primeranú úroveň dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov ktorejkoľvek dotknutej osoby prostredníctvom webových služieb a riešení.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov sa bude uskutočňovať v súlade s príslušnými fyzickými a logickými bezpečnostnými opatreniami. Ak sa osobné údaje zhromažďujú a spracovávajú na základe súhlasu, budú sa spracovávať dovtedy, kým dotknutá osoba nedoručí spoločnosti svoje výslovné zrušenie tohto súhlasu.

Zhromaždené osobné údaje sa neodosielajú do žiadnej tretej krajiny.

Všetky prístupy k osobným údajom schvaľuje spoločnosť Gorenje GSI, d.o.o. a tieto údaje sú prístupné len oprávneným osobám. Uložené osobné údaje sa žiadnym spôsobom automaticky nespracovávajú ani neprofilujú.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa kontroly a spracovania osobných údajov nám môžete poslať e-mail na adresu privacy@connectlife.io.

V prípade zneužitia spracovania osobných údajov vo vzťahu k spoločnosti Gorenje GSI, d.o.o. a pri otázkach spracovania a kontroly osobných údajov môžete kontaktovať autorizovaný orgán poverený ochranou osobných údajov:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hraničná 12 820 07,
Bratislava 27 Slovenská republika
Telefónne číslo: 01 230 97 30
Fax: +421 2 32313234
E-mail:
všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
Soňa Pőtheová – predsedníčka úradu