Záruka

  Výrobok je určený len pre používanie v domácnosti

  Záručné podmienky - príloha záručného listu

  Záručné podmienky:

  Za podmienok dodržania účelu a spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, alebo s iným pokynmi výrobcu sa na uvedený výrobok poskytuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína dňom predaja. Automatické práčky a sušičky: ďalších 96 mesiacov (8 rokov) na vaňu a bubon.

  Upozornenie:

  Pre uplatnenie reklamácie, ktorá je riešená prostredníctvom zmluvného servisu Gorenje spol. s.r.o., je zákazník povinný predložiť vyplnený záručný list spolu s nadobúdacím dokladom (paragon, predajka pod.).

  Záručný list musí byť vyplnený a potvrdený predajcom.

  Odporúča sa, aby spotrebiteľ vo vlastnom záujme uschoval okrem záručného listu a nadobúdacieho dokladu tiež kópie opravných listov na ktorých poverený servis potvrdzuje vykonanie záručnej opravy.

  Reklamácia bude zamietnutá v prípade:
  - výrobok nie je inštalovaný a používaný v domácnosti v súlade s návodom na používanie a inštaláciu
  - údaje na záručnom liste a doklad o nadobudnutí sa líši od údajov na výrobnom štítku výrobku, alebo v prípade, že výrobok nemožno identifikovať (chýbajúce, alebo poškodený výrobný štítok)
  - mechanického poškodenia vinou spotrebiteľa alebo inej osoby
  - pri poškodeniach spôsobených živelnou pohromou, alebo inými vonkajšími vplyvmi (prepätie el. prúdu, nesprávny tlak plynu, alebo nečistoty v plynovom rozvode a pod.)
  - chyby spôsobené zásahom do konštrukcie výrobku
  - bežnej údržby, čistenie, inštalácia, programovanie (nastavenie funkcií) apod.
  - bežného opotrebovania výrobku alebo spotrebného materiálu (žiarovky, nádoby na ľad, vzduchový filter, penový filter, prirodzené zmeny farby plastov atď.)

  Inštalácia a pripojenie

  Spotrebiče podľa bodu a), b) musia byť odborne inštalované a pripojené pracovníkom, ktorý má príslušné oprávnenie v odbore elektro, plyn podľa príslušnej STN EN.
  a) Plynové a kombinované spotrebiče (plyn-elektrika)
  b) Elektrické spotrebiče, ktoré nie sú vybavené pohyblivým elektrickým káblom zakončeným vidlicou.

  Náklady súvisiace s inštaláciou a odborným pripojením výrobku nie sú hradené spoločnosťou Gorenje s.r.o.

  Zaistenie záručného a pozáručného servisu

  Na bezplatnej asistenčnej linke 0800 536 536 vám naši odborní pracovníci pomôžu v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00, alebo v sobotu a nedeľu v čase od 9:00 do 16:00 rýchlo a profesionálne vyriešiť záručné, prípadne pozáručné opravy výrobkov ASKO

  Výrobca si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny a vybavenie spotrebičov.